Xác thực số điện thoại

Tại sao Shasu Invest cần số điện thoại của bạn?
Số điện thoại của Bạn sẽ được lưu và bảo mật tại Shasu Invest. Trong trường hợp có các yêu cầu phát sinh Shasu Invest sẽ tiến hành liên hệ với bạn thông qua số này. Mỗi khách hàng chỉ được thêm một số điện thoại trong một lần duy nhất. Nếu bạn có nhu cầu thay đổi xin liên hệ với Shasu Invest. Hãy đãm bảo rằng bạn đã đọc kỹ Điều khoản và điều kiện của Shasu Invest trước khi thực hiện thêm số điện thoại của mình.